فلسفه تجارت: نوآوری ، پشتکار و صداقت

چشم انداز

برای رقابتی ترین شرکت فولاد سازی در جهان

ماموریت

رهبر صنعت فولاد آینده بودن

آگاهی فرهنگی

دانش و عمل

فرهنگ سازمانی